LV CH
BEST PUPPY-2, 2 JCAC, MK CAC
LEDVEN CARSTVENNAJA OSOBA